Wie is ons?

DRAERS VAN DIE BOODSKAP

Die Beweging berus op ’n Christelik Afrikaanse grondslag.

Strewe

Die Rapportryerbeweging streef daarna om: Die Afrikaanse taal, sedes en gewoontes soos geopenbaar in sy Christelike geloof, geskiedenis en tradisies te ontwikkel, uit te leef, te handhaaf en te bevorder met die jeug en gesonde gesinsbande as vertrekpunt.

Patriotisme en ‘n lojale samehorigheidsgevoel in eie geledere en onder almal wat die Rapportryerbeweging se grondslag en doelstellings aanvaar, te bevorder.

Leuse

Die leuse van die Rapportryerbeweging, DRAERS VAN DIE BOODSKAP, ondersteun die wese van die beweging.

Ontstaan van die Rapportryerbeweging

Met die inwyding van die Voortrekkermonument in 1949 , het daar perdekommando’s van dwarsoor die land, selfs vanuit die voormalige S.W.A. en Rhodesië, na Pretoria met groeteboodskappe vertrek.

Die gedagte het by hulle ontstaan om ‘n reünie van hierdie “Rapportryers” te hou, en ‘n klub te stig vir Afrikaners, waar hulle hul Christenskap en Afrikanerkultuur kan uitleef, gesellig saam kan verkeer en net doodeenvoudig lekker kuier.

Die klub is toe die volgende jaar in die destydse bekende Bloukamer te Parkstasie in Johannesburg gestig en het bekend gestaan as die Rapportryerklub. Die klub het dinamies gegroei tot die landwye volksdiens- en kultuurbeweging, bekend as die die Federasie van Rapportyerskorpse.

Mettertyd is die Junior Rapportryers ook gestig vir manne onder 35 jaar oud. In 2000 het die Federasie van Rapportryerskorpse ontbind en saamgesmelt met die Junior Rapportryerbeweging, waarna die naam verander is na die Rapportryerbeweging.

Hoe lyk die Rapportryerbeweging Vandag?

Die RRB bestaan uit korpse wat in elke dorp of stad gevestig kan word. Daar kan meer as een korps in ’n dorp of stad wees. Korpse in ‘n provinsie werk nou saam.

Korpse hou normaalweg eenkeer per maand ’n vergadering of byeenkoms. Getrou aan tradisie word dit dikwels met ‘n vleisbraai afgesluit. ‘n Provinsiale vergadering of beraad word een keer per jaar gehou, wat deur soveel as moontlik lede vanuit daardie provinsie bygewoon word. ‘n Raadslid word elke tweede jaar tydens die vergadering / beraad van die provinsie verkies, om in die Rapportryerraad te dien.

Die Rapportryerraad van die RRB vergader, soos omstandighede dit vereis, twee keer per jaar. Indien nodig, hou hulle ook telefoonkonferensies. Die Landsberaad, wat deur alle lede bygewoon kan word, word elke tweede jaar gehou.

Beraadgangers woon gewoonlik gesamentlik ‘n kerkdiens die Sondag by, alvorens hulle uitmekaar gaan.

Die RRB is ‘n nie-winsgewende en ’n nie-politieke organisasie. Ledegeld word van tyd tot tyd deur die Rapportryerraad vasgestel. Veteraanlede, gesinslede en lede onder die ouderdom van 27 jaar, kom in aanmerking vir ledegeldtoegewings.

BOODSKAP VAN DIE PRESIDENT

Johan Roos

President

Die 2020-Landsberaad van die Rapportryerbeweging (RRB ), het saamgeval met die 70-jarige viering van die Beweging.

'n Uitstaande kenmerk van die Landsberaad was die baie goeie gees en gesindheid wat deurgans geheers.het. Ouder gewoonte is vriendskapbande tussen lede vanuit die suide van Suid-Afrika en dié vanuit die verre-noorde gesluit. Wat werklik uitgestaan het tydens die verrigtinge, was die groot aantal jongmanne wat teenwoordig was. Dit het inderdaad 'n baie positiewe beeld geskep, en die entoesiasme van die jonger garde het deurgespoel na 'n ieder en elk wat teenwoordig was. Eregaste kon nie uitgepraat raak oor dit wat hulle waargeneem het nie, en hulle het die Landsberaad uitgesonder as beslis een van die hoogtepunte op hul Afrikaanse kultuurkalender die afgelope aantal jare.

Die RRB is in die gelukkige posisie dat die Beweging verseker besig is om 'n tuiste vir die jonger geslag te word. Dit waarvoor die RRB staan vind groot byval by die jonger geslag. Hier vind hulle 'n tuiste en kan hulle onbeskaamd hul Afrikanertrots en -kultuur uitleef. Getrou aan tradisie is daar elke aand na afhandeling van die amptelike verrigtinge tot laataand gekuier en gesing, soos slegs die RRB dit kan doen.

Met die inperkingsregulasies wat vroeg in 2020 ingestel is, het die RRB ongelukkig ook die negatiewe uitwerking daarvan ervaar, soos byvoorbeeld ons nasionale vlagskipprojek, die BYBELVASVRA vir laerskoolleerders, wat vir die jaar gekanselleer moes word. Dit het egter nie die motivering en tempo waarteen die RRB beweeg tot totale stilstand gebring nie, Van die RRB-korpse het skitterend daarin geslaag om ondanks die inperking lede te werf. Verskeie RRB-korpse het ook, waar die behoefte ontstaan het, kospakkies en ander items uitgedeel.

Baie opvallend van RRB-lede is dat hulle ten volle Suid-Afrikaans is. Integriteit, lojaliteit en wedersydse vertroue is van die uitstaande kernwaardes wat die RRB kenmerk. Ons as lede van die RRB is hier om te bly. Daaroor moet beslis geen twyfel bestaan nie. Alle burgers van Suid-Afrika moet hiervan kennis neem, só ook die president en regering van die dag. Ons wil graag 'n hand van vriendskap na almal in ons land uitreik, en deelnemende burgers wees. Ons wil graag sien dat ons Beweging in samehorigheid groei tot voordeel van almal in ons pragtige land Suid-Afrika.

Met dit wat tans binne die RRB gebeur, is die verwagtinge baie hoog. Die nuut verkose RRB-raad, wat ooglopend deur jonger lede oorheers word, skep verseker vertroue en selfs gemoedsrus, dat die RRB gedurende die volgende paar jaar werklik sal groei, en nog duideliker sy stempel op die Afrikanerkultuur, tot voordeel van almal, sal afdruk.

KOM ONS GLO, BID EN VERTROU OP ONS HEMELSE VADER, DAT HY VIR ONS DIE WYSHEID, INSIG EN LEIDING SAL GEE OM VAN SUID-AFRIKA 'N BETER EN AANGENAMER PLEK TE MAAK TOT 'N IEDER EN ELK SE VOORDEEL, EN DAT ONS EENSGESIND IN GROOT SAMEHORIGHEID UIT VOLLE BORS SAL SING:

"ONS VIR JOU SUID-AFRIKA".